L’Internationale An Músaem Coiteann Scéal L’Internationale L’Internationale Online Colophon

L’Internationale

Céard: Is cónaidhm Eorpach músaem, eagraíochtaí ealaíon agus ollscoileanna í L’Internationale, a bunaíodh in 2009. Fuair sé a ainm ó amhrán oibrithe ón 19ú haois a scríobh Eugène Pottier

Cén fáth: Bunaíodh L'Internationale chun samhail mhalartach a thairiscint d’institiúidí ealaíne domhandaithe a dhéanann struchtúir na gcumhachtaí ilnáisiúnta agus a ndáileadh láraithe eolais a mhacasamhlú. Agus muid ag creidiúint i gcumhacht na healaíne a bheith mar ardán le haghaidh plé ar chonradh sóisialta athnuaite, molaimid samhail nua idirnáisiúnta a thugann dúshlán don eisiacht agus a leagann béim ar oidhreacht choiteann trí chartlanna idirnasctha agus trí chuir chuige atá treoraithe ag comhábhair, a chothaíonn fuascailt aonair agus chomhchoiteann.

Cé: Ina chumraíocht reatha tugann L’Internationale seacht mórinstitiúid ealaíne Eorpacha le chéile: MSU (Sagráb, An Chróit); Museo Reina Sofía (Maidrid, An Spáinn); MACBA (Barcelona, An Spáinn); M HKA (Antuairp, An Bheilg); MSN (Vársá, An Pholainn); Salt (Iostanbúl, An Tuirc); Van Abbemuseum (Eindhoven, An Ísiltír), le hInstitiuid na Samhlaíochta Radacaí (Napoli, An Iodáil), tranzit.ro (Búcairist, Cluj and Iasi, An Rómáin), agus VCRC (Cív, An Úcráin). Tá trí chomhpháirtí acadúla ag L'Internationale: HDK-Valand (Gothenburg, An tSualainn), NCAD (Baile Átha Cliath, Éire) agus ZRC SAZU (Liúibleána, An tSlóivéin) agus trí eagraíocht comhlachaithe IMMA (Baile Átha Cliath, Éire), MG+MSUM (Ljubljana, An tSlóivéin) agus WIELS (Forest, An Bheilg).

Conas: Is é príomh-mhaoinitheoir L’Internationale Clár Eoraip na Cruthaitheachta de chuid an Aontais Eorpaigh. Tá an clár reatha maoinithe ag an AE, ‘An Músaem Coiteann‘ [Museum of the Commons] ar siúl ó mhí Feabhra 2023 go mí na Nollag 2026 agus áirítear leis deontas €2m a fhaigheann maoiniú meaitseála ó chomhpháirtithe an chláir. Oibríonn an Chónaidhm thar cláir (taispeántais, seimineáir, scoileanna, cónaitheachtaí, cláir phoiblí), taighde agus foilsitheoireacht (trí L’Internationale Ar Líne), agus cumarsáid.

An Músaem Coiteann

Is é seo an ceathrú tionscadal comhoibríoch atá á stiúradh ag L'Internationale, ag díriú ar théamaí na haeráide, an chomhoibrithe tras-áitiúil, agus straitéisí ealaíne leighis agus deisiúcháin. Déanann ‘an Músaem Coiteann’ trí shnáithe téamacha trasnacha a fhí le chéile a fhreagraíonn do na príomhdhúshláin atá roimh shochaithe comhaimseartha:

Téann an ‘Aeráid’ i ngleic le saincheisteanna a bhaineann leis an ngéarchéim aeráide pláinéadach atá ann faoi láthair, le hinbhuanaitheacht cleachtas agus próiseas institiúideach, ealaíonta agus cultúrtha, agus an phráinn atá ann chun ár bpolaitíocht, ár sochaithe, ár gcultúir agus ár mbealaí maireachtála a athrú ar bhealach níos éiceolaíochta.

Ceistíonn ‘Eagraíochtaí Lonnaithe’ ról músaem agus eagraíochtaí ealaíne mar ghníomhaithe i líonraí sóisialta casta agus in éiceachórais, chun bealaí nua a lorg chun institiúidí a dhaonlathú agus chun iad a dhéanamh níos oscailte, níos cuimsithí agus níos úsáidí.

Díríonn ‘An tAm atá Caite san Am i Láthair’ ar na róil ríthábhachtacha atá ag ár stair áitiúil agus chomhroinnte maidir le féiniúlachtaí, polaitíocht, sochaithe agus cultúir chomhaimseartha a chomhdhéanamh, agus marthanacht agus tionchar fadtéarmach an fhoréigin timpeallachta agus choilínigh stairiúil agus reatha á bhfiosrú. Chuige sin, féachann an Chónaidhm leis an ealaín agus an cultúr a úsáid mar uirlisí straitéiseacha i bpróisis leighis, atógála agus deisiúcháin ar an dochar a rinneadh.

Tagann na snáitheanna ábhair seo chun cinn trí ghníomhaíochtaí éagsúla - scoileanna, seimineáir, cónaitheachtaí, cláir phoiblí agus taispeántais. Tagann tionóil le haghaidh gach ceann de na snáitheanna le chéile ar líne uair amháin gach dhá mhí. Ina theannta sin tá bord eagarthóireachta ann a chinneann ábhar agus treo do L’Internationale Ar Líne agus Grúpa Infheictheachta a fhoirmíonn agus a chuireann i bhfeidhm plean cumarsáide don líonra.

Rialachas: Tá Bord an Tionscadail ag an Músaem Coiteann, ar a bhfuil ionadaithe ó gach ceann de na hinstitiúidí, an tEagarthóir Bainistíochta / Freagrach as Taighde agus an Ceannaire Tionscadail, a thagann le chéile go míosúil. Tá sé faoi chathaoirleacht na gCeannairí Tionscadail.

Ceannairí Tionscadail: Magda Lipska, Bogna Stefańska

Bord an Tionscadail: Nick Aikens (LI/HDK-Valand), Manuel Borja-Villel (LIA), Vasyl Cherepanyn (VCRC), Fatma Çolakoğlu (Salt), Charles Esche (VAM), Annie Fletcher (IMMA), Sabel Gavaldon (MACBA), Sarah Glennie (NCAD), Magda Lipska (LI/MSN), Nav Haq (M HKA), Joanna Mytkowska (MSN), Martin Pogačar (ZRC SAZU), Gabriella Riccio (IRI), Manuel Segade (MNCARS), Bogna Stefańska (LI/MSN), Raluca Voinea (tranzit.ro), Martina Vovk (MG+MSUM), Mick Wilson (HDK-Valand)

Scéal L’Internationale

Bunaíodh L’Internationale sa bhliain 2009. Ba iad na Comhpháirtithe Bunaidh de L’Internationale Moderna Galerija, Liúibleána; Sochaí Július Koller, Bratasláiv; Museu d'Art Contemporani de Barcelona, MACBA, Barcelona, Van Abbemuseum, Eindhoven; agus Músaem van Hedendaagse Kunst, M HKA, Antuairp. Ba é bunaidhm an líonra ná eagraíocht thrasinstitiúideach nua de chúig mhúsaem agus chartlann Eorpacha a bhunú. Breathnaíodh air mar chomhoibriú fadtéarmach bunaithe ar úsáid chomhchoiteann bhailiúchán agus chartlann na gcomhpháirtithe. Ceann de na spriocanna a bhí ann ná na gnáth-ollinsintí ealaíne a cheistiú agus comparáidí agus difríochtaí áitiúil go háitiúil a fhiosrú. In ionad uaillmhianta ceannasacha domhanda na n-institiúidí ealaíne comhaimseartha is mó, mhol L'internationale comhoibriú idir músaeim, gach ceann acu lena sainfhócas bailiúcháin agus stair, mar bhealach chun insintí trasnáisiúnta, cultúrtha a thionscnamh san iolra. Ba é an chéad chéim den chomhoibriú fadtéarmach an tionscadal dhá bhliain ‘1957–1986. Art from the Decline of Modernism to the Rise of Globalisation’ ó Dheireadh Fómhair 2010 go Deireadh Fómhair 2012.

Molann an dara clár, ‘The Uses of Art’ (UoA), léamh nua de stair Eorpach ealaíne don phobal i gcoitinne. Ba iad comhpháirtithe an chláir seo Moderna Galerija, Liúibleána; Museu d'Art Contemporani de Barcelona, MACBA, Barcelona, Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, Maidrid, Van Abbemuseum, Eindhoven; Museum van Hedendaagse Kunst, Antuairp, SALT, Iostanbúl agus Institúid Nua-Ealaíne Middlesbrough (mima). Chuaigh dhá chomhpháirtí acadúla - Comhpháirtithe Acadúla Scoil Ealaíne agus Deartha LJMU, Learpholl agus Scoil Ealaíon Choláiste na hOllscoile Ghent KASK - isteach sa chónaidhm. Thionscain an clár Úsáidí Ealaíne L’Internationale Ar Líne leis an eagarthóir bainistíochta Nataša Petrešin-Bachelez. Bhí an clár, a bhí ar siúl ó 2013–2017, ina chuid sheasmhach de stair fhada na sochaí sibhialta, á rianú siar go dtí réabhlóidí cathartha 1848 trí chogaí agus athruithe sóisialta suas go réabhlóidí 1989, agus ansin ar aghaidh go géarchéimeanna eacnamaíocha na linne seo.

Bhí an tríú clár maoinithe ag an AE ‘Our Many Europes’ (OME) ar siúl ó 2018–2022. Ba iad comhpháirtithe an tionscadail sin Moderna Galerija, Liúibleána; Museu d'Art Contemporani de Barcelona, MACBA, Barcelona, Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, Maidrid, Van Abbemuseum, Eindhoven; Museum van Hedendaagse Kunst, SALT, Iostanbúl, Antuairp agus Músaem Nua-Ealaíne, Vársá. Ba iad na comhpháirtithe acadúla HDK-Valand (óstach L’Internationale Ar Líne) agus NCAD Baile Átha Cliath. Ba é na 1990í fócas OME: na deich mbliana ina rugadh an Eoraip chomhaimseartha. Bhí sé mar aidhm ag an gclár iniúchadh a dhéanamh ar na deich mbliana ríthábhachtacha seo don ealaín agus don tsochaí agus ag an am céanna straitéisí nua músaeim a chur ar bun a d’fhéach ar chomhábhair mar ghníomhairí gníomhacha i sochaí iolraíoch ilghnéitheach. Ba í Corina Oprea an tEagarthóir Bainistíochta do L’Internationale Ar Líne le linn an tionscadail OME.

In 2020 bhunaigh L’Internationale Comhlachas neamhspleách mar eintiteas dlíthiúil sa Bheilg agus é mar aidhm leis tacú le tionscnaimh thaighde agus chlársceidealaithe i dteannta leis na príomhthionscadail arna maoiniú ag an AE. In 2021 sheol comhlachas L’Internationale Pailliún an Daonlathais. Thosaigh an Pailliún mar chomhdháil idirnáisiúnta i Liúibleána an 9–11 Márta 2022, arna heagrú ag comhlachas L'Internationale i gcomhar le ZRC SAZU. Dréachtaíodh pleananna do Phailliún an Daonlathais den chéad uair go déanach in 2021. Mar sin féin, le hionradh lánscála arm na Rúise ar an Úcráin i mí Feabhra 2022, úsáideadh an t-ardán chun seasamh i ndlúthpháirtíocht le muintir na hÚcráine agus an t-ionradh míleata a chuir isteach ar shaolta na milliún sibhialtach a cháineadh. Tá Pailliún an Daonlathais don Eoraip ina chuid de An Pailliún Eorpach – ar tionscnamh é ag Fondúireacht Chultúrtha na hEorpa, a bhfuil sé mar aidhm aige tacú le tionscadail ealaíne agus iad a chur chun cinn a shamhlaíonn todhchaí inmhianaithe agus inbhuanaithe don Eoraip. Ba í Fondúireacht Chultúrtha na hEorpa atá lonnaithe in Amstardam a thionscain an Pailliún Eorpach agus forbraítear é i gcomhpháirtíocht le Fondúireacht Camargo, Fondúireacht Kultura Nova, agus Fondazione CRT.

In 2022 nuair a seoladh tionscadal ‘An Mhúsaeim Choitinn’, tharla an éabhlóid is suntasaí do L’Internationale, ag fás go ceithre chomhpháirtí déag agus dhá chomhpháirtí comhlachais agus cur chuige nua bunaithe ar ábhar á chur i bhfeidhm aige trí na tionóil, chomh maith le struchtúr nua rialachais.

L’Internationale Online

Céard: Ó 2013 i leith is é L'Internationale Ar Líne an t-ardán coiteann le haghaidh taighde, díospóireachta agus cumarsáide don chónaidhm. Is spás é L'Internationale Ar Líne ina dtrasnaíonn téacsanna coimisiúnaithe, taighde agus tionscadail ealaíne le gníomhaíochtaí, bailiúcháin agus cartlanna institiúidí na mball. Áiríonn sé leabharlann atá ag dul i méid d’fhoilseacháin arna dtáirgeadh ag an ardán, agus ag na hinstitiúidí comhpháirtíochta freisin, atá ar fáil le híoslódáil. Is ardán é L’Internationale Ar Líne freisin don líonra chun ráitis agus tuairimí a fhoilsiú ar dhíospóireachtaí tráthúla, cultúrtha agus polaitiúla.

Cén fáth: Ceaptar L'Internationale Ar Líne mar an t-ardán comhroinnte idir comhpháirtithe na cónaidhme. Cuireann sé spás ar fáil ina bhfeictear difríochtaí agus cosúlachtaí agus ina bpléitear iad. Féachann sé ar fhoilsitheoireacht mar idirphlé leanúnach le gníomhaíochtaí éagsúla L'Internationale.

Conas: Déanann an bord eagarthóireachta, i gcomhphlé le comhghleacaithe ar fud an líonra, ranníocaíochtaí a choimisiúnú don ardán. Faoi láthair, smaoinítear ar na hábhair sin laistigh de na trí shnáithe ábhair de thionscadal ‘an Mhúsaeim Choitinn’: ‘Aeráid’, ‘Eagraíochtaí Suite’ agus ‘An tAm atá Caite san Am i Láthair’, atá le feiceáil mar chlibeanna sna hailt. Áirítear ar an ardán freisin rannchuidiú ó laistigh den líonra féin.

Colophon

Bord Eagarthóireachta:
Nick Aikens, María Berríos, Sara Buraya Boned, Fran MM Cabeza de Vaca, Lama El Khatib, Charles Esche, Annie Fletcher, Sabel Gavaldon, Jasna Jakšić, Christina Kennedy, Cathryn Klasto, Helena Kritis, Magda Lipska, Bojana Piškur, Martin Pogačar, Ovidiu Țichindeleanu, Ezgi Yurteri, Yolande Zola Zoli van der Heide

Eagarthóir Bainistíochta agus Freagrach as Taighde:
Nick Aikens

Eagarthóir Bainistíochta Cúnta:
Tove Posselt, Anna Granqvist

Eagarthóirí Cóipe:
Rebecca Bligh, Hannah Gregory, Janine Armin

Dearadh Grafach:
Anja Groten

Forbairt an tsuímh ghréasáin:
Joel Galvez

Inrochtaineacht agus éiceolaíocht an tsuímh ghréasáin:
Karl Moubarak

Cló:
AUTHENTIC Sans Pro

Comhairleoirí Éiceolaíochta:
Digital Ecology Institute

Comhordaitheoir Ginearálta:
HDK-Valand (Ollscoil Gothenburg)

Ceannaire Tionscadail:
L'Internationale

Maoiniú:
Arna mhaoiniú ag an Aontas Eorpach. Is leis an údar/na húdair amháin na tuairimí agus na dearcthaí a léirítear agus ní gá gur léiriú iad ar thuairimí agus dearcthaí an Aontais Eorpaigh nó na Gníomhaireachta Feidhmiúcháin Eorpaí um Oideachas agus Cultúr (EACEA). Ní féidir freagracht a chur ar an Aontas Eorpach ná ar an EACEA astu.