L’Internationale Museum of the Commons Historien om L’Internationale L’Internationale Online Kolofon

L’Internationale

Vad: L’Internationale är en europeisk sammanslutning av museer, konstorganisationer och universitet som grundades 2009. Dess namn är hämtat från Eugène Pottiers kampsång för arbetare som skrevs på 1800-talet.

Varför: L’Internationale grundades som en alternativ modell till globaliserande konstinstitutioner, vilka upprepar de centraliserade strukturer som multinationella makthavare tillämpar i fråga om kunskapsdistribution. Vi tror på konstens förmåga att verka som en plattform där diskussioner om ett förnyat samhällskontrakt kan äga rum. Vi förespråkar en ny internationalistisk modell som utmanar exklusivitet och istället fokuserar på gemensamma arv genom sammankopplade arkiv och deltagarstyrda metoder, vilket främjar individuell och kollektiv frigörelse.

Vilka: I sin nuvarande utformning för L’Internationale samman sju stora europeiska konstinstitutioner: MSU (Zagreb, Kroatien), Museo Reina Sofía (Madrid, Spanien), MACBA (Barcelona, Spanien), M HKA (Antwerpen, Belgien), MSN (Warszawa, Polen), Salt (Istanbul, Turkiet) och Van Abbemuseum (Eindhoven, Nederländerna), med Institute of Radical Imagination (Neapel, Italien), tranzit.ro (Bukarest, Cluj och Iasi, Rumänien) och VCRC (Kiev, Ukraina). L’Internationale har tre akademiska partners: HDK-Valand (Göteborg, Sverige), NCAD (Dublin, Irland) och ZRC SAZU (Ljubljana, Slovenien), samt tre partnerorganisationer: IMMA (Dublin, Irland), MG+MSUM (Ljubljana, Slovenien) och WIELS (Forest, Belgien).

Hur: L’Internationales huvudsakliga finansiär är Europeiska unionens program Kreativa Europa. Det nuvarande EU-finansierade projektet ’Museum of the Commons’ löper från februari 2023 till december 2026 och omfattar ett stöd på 2 miljoner euro – ett belopp som medverkande parter möter upp med egen finansiering. Sammanslutningen arbetar med programverksamhet (utställningar, seminarier, skolor, residens, offentliga program), forskning och publicering (genom L’Internationale Online) samt kommunikation.

Museum of the Commons

Detta är det fjärde samarbetsprojektet som leds av L’Internationale, med fokus på teman som klimat, translokalt samarbete och konstnärliga strategier för läkning och reparation. ’Museum of the Commons’ väver samman tre övergripande tematiska trådar som kopplar an till samtidens viktigaste utmaningar:

’Climate’ (Klimat) angriper frågor om den nuvarande planetära klimatkrisen, hållbarheten i institutionella, konstnärliga och kulturella metoder och processer, och det brådskande behovet av att föra vår politik, våra samhällen, kulturer och levnadssätt i en mer ekologisk riktning.

’Situated Organisations’ (Situerade organisationer) undersöker museers och konstorganisationers roll som aktörer i komplexa sociala nätverk och ekosystem, i syfte att hitta nya sätt att demokratisera institutioner och göra dem mer öppna, inkluderande och användbara.

Den sista tråden, ’Past in the Present’ (Det förflutna i nuet), fokuserar på de avgörande roller som våra lokala och gemensamma historier spelar när vi idag skapar våra identiteter, politiska strategier, samhällen och kulturer. Den undersöker de ihållande och långvariga effekterna av kolonialt och miljöbetingat våld, både historiska och samtida. På så sätt vill sammanslutningen mobilisera konst och kultur som strategiska verktyg i läknings-, återuppbyggnads- och reparationsprocesser.

Dessa innehållsmässiga trådar vecklas ut genom olika aktiviteter – genom att organisera skolor, seminarier, residens, offentliga program och utställningar. Råd för de olika trådarna träffas online en gång varannan månad. Utöver detta finns en redaktionsgrupp som tar beslut om innehåll och inriktning för L’Internationale Online, samt en synlighetsgrupp som formulerar och genomför kommunikationsplaner för nätverket.

Styrning: ’Museum of the Commons’ har en projektstyrelse som består av representanter från varje institution, en representant från L'Internationale Association, en redaktionschef/forskningsansvarig och en projektledare som träffas varje månad. Ordförande för styrelsen är projektledarna.

Projektledare: Magda Lipska, Bogna Stefańska

Projektstyrelse: Nick Aikens (LI/HDK-Valand), Manuel Borja-Villel (LIA), Vasyl Cherepanyn (VCRC), Fatma Çolakoğlu (Salt), Charles Esche (VAM), Annie Fletcher (IMMA), Sabel Gavaldon (MACBA), Sarah Glennie (NCAD), Magda Lipska (LI/MSN), Nav Haq (M HKA), Joanna Mytkowska (MSN), Martin Pogačar (ZRC SAZU), Gabriella Riccio (IRI), Manuel Segade (MNCARS), Bogna Stefańska (LI/MSN), Raluca Voinea (tranzit.ro), Martina Vovk (MG+MSUM), Mick Wilson (HDK-Valand)

Historien om L’Internationale

L’Internationale grundades 2009. De grundande parterna var Moderna galerija i Ljubljana, Július Koller Society i Bratislava, Museu d'Art Contemporani de Barcelona (MACBA), Van Abbemuseum i Eindhoven och Museum van Hedendaagse Kunst (M HKA) i Antwerpen. Det ursprungliga syftet med nätverket var att skapa en ny transinstitutionell organisation för fem europeiska museer och arkiv. Det sågs som ett långsiktigt samarbete grundat i kollektiv användning av parternas samlingar och arkiv. Ett av målen var att utmana de gängse etablerade narrativen kring konst och jämförande undersöka skillnader på lokal nivå. Istället för att drivas av samma globala, hegemoniska ambitioner som karaktäriserar de största samtida konstinstitutionerna, föreslog L’Internationale samarbete mellan museer, vart och ett med sin specifika samling och historia, som ett sätt att initiera transnationella, kulturella narrativ i plural. Det första steget i det långsiktiga samarbetet var det tvååriga projektet ’1957–1986. Art from the Decline of Modernism to the Rise of Globalisation’, som sträckte sig från oktober 2010 till oktober 2012.

Det andra programmet, ’The Uses of Art’ (UoA), föreslog nya läsningar av den europeiska konsthistorien för en bredare allmänhet. Medverkande parter i detta program var Moderna galerija i Ljubljana, Museu d'Art Contemporani de Barcelona (MACBA), Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía i Madrid, Van Abbemuseum i Eindhoven, Museum van Hedendaagse Kunst (M HKA) i Antwerpen, SALT i Istanbul och Middlesbrough Institute of Modern Art (mima). Två akademiska partners – LJMU School of Art and Design, Liverpool och School of Arts of University College Ghent (KASK) – anslöt sig till sammanslutningen. ’The Uses of Art’ initierade plattformen L’Internationale Online med Nataša Petrešin-Bachelez som redaktionschef. Programmet, som pågick 2013–2017, var förankrat i civilsamhällets långa historia och spårade den tillbaka till medborgarrevolutionerna 1848, genom krig och sociala förändringar fram till revolutionerna 1989, och sedan vidare till dagens ekonomiska kriser. Projektledare för ’The Uses of Art’ var Steven ten Thije och Maria Mallol.

Det tredje EU-finansierade programmet ’Our Many Europes’(OME) pågick 2018–2022. Parterna som medverkade i detta projekt var Moderna galerija i Ljubljana, Museu d'Art Contemporani de Barcelona (MACBA), Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía i Madrid, Van Abbemuseum i Eindhoven, Museum van Hedendaagse Kunst (M HKA) i Antwerpen, SALT i Istanbul och Museum of Modern Art i Warszawa. Akademiska partners var HDK-Valand (värd för L’Internationale Online) och NCAD Dublin. OMEs fokus låg på 1990-talet: årtiondet då det moderna Europa föddes. Programmet syftade till att utforska detta avgörande årtionde för konsten och samhället – och samtidigt inrätta nya museistrategier som betraktar beståndsdelar som aktiva aktörer i ett mångsidigt, pluralistiskt samhälle. Redaktionschef för L’Internationale Online under OME-projektet var Corina Oprea. Projektledare var Sara Buraya Boned och Maria Mallol.

År 2020 bildade L’Internationale en oberoende förening med säte i Belgien, med syfte att i egenskap av juridisk person kunna stödja forsknings- och programläggningsinitiativ vid sidan av de huvudsakliga EU-finansierade projekten. År 2021 lanserade föreningen L’Internationale Demokratipaviljongen. Paviljongen utgjordes till en början av en internationell konferens i Ljubljana 9–11 mars 2022, organiserad av föreningen i samarbete med ZRC SAZU. Planerna för Demokratipaviljongen utarbetades initialt i slutet av 2021, men på grund av den ryska arméns fullskaliga invasion av Ukraina i februari 2022 användes plattformen för att stå i solidaritet med det ukrainska folket och fördöma den militära invasionen som har påverkat miljontals civilpersoners liv. Demokratipaviljongen för Europa är en del av Den europeiska paviljongen – ett initiativ som drivs av European Cultural Foundation med syfte att stödja och främja konstnärliga projekt som föreställer sig önskvärda och hållbara framtider för Europa. Den europeiska paviljongen initierades av Amsterdam-baserade European Cultural Foundation och har utvecklats i samarbete med Camargo Foundation, Kultura Nova Foundation och Fondazione CRT.

År 2022, i samband med lanseringen av projektet ’Museum of the Commons’, genomgick L’Internationale sin mest omfattande utveckling och växte till att inkludera fjorton partners och tre associerade partners, samt införde en ny innehållsdriven strategi genom sina råd och den nya styrningsstrukturen.

L’Internationale Online

Vad: Sedan 2013 är L’Internationale Online sammanslutningens gemensamma plattform för forskning, debatt och kommunikation. L’Internationale Online är en plats där beställda texter, forskning och konstprojekt möter medlemsinstitutionernas aktiviteter, samlingar och arkiv. Här finns ett växande bibliotek med publikationer som har producerats av plattformen och partnerinstitutionerna, och som finns tillgängliga för nedladdning. L’Internationale Online är också en plattform där nätverket kan publicera uttalanden och debattartiklar om aktuella, kulturella och politiska debatter.

Varför: L’Internationale Online är tänkt att vara en gemensam plattform för sammanslutningens partners. Den erbjuder en plats där både skillnader och gemensamma nämnare framträder och debatteras. Den ser publicering som en pågående dialog mellan L’Internationales olika aktiviteter.

Hur: I dialog med kollegor i hela nätverket, beställer redaktionsgruppen bidrag till plattformen. För närvarande tar dessa bidrag avstamp i de tre tematiska trådarna kopplade till projektet ’Museum of the Commons’: ’Climate’ (Klimat), ’Situated Organisations’ (Situerade organisationer) och ’Past in the Present’ (Det förflutna i nuet), vilka framgår genom taggar i anslutning till artiklarna. Plattformen innehåller också bidrag som produceras inom nätverket.

Kolofon

Redaktionsgrupp:
Nick Aikens, María Berríos, Sara Buraya Boned, Fran MM Cabeza de Vaca, Lama El Khatib, Charles Esche, Annie Fletcher, Sabel Gavaldon, Jasna Jakšić, Christina Kennedy, Cathryn Klasto, Helena Kritis, Magda Lipska, Bojana Piškur, Martin Pogačar, Ovidiu Țichindeleanu, Ezgi Yurteri, Yolande Zola Zoli van der Heide

Redaktionschef och forskningsansvarig:
Nick Aikens

Biträdande redaktionschef:
Tove Posselt, Anna Granqvist

Textredigering:
Rebecca Bligh, Hannah Gregory, Janine Armin

Grafisk design:
Anja Groten

Utveckling av webbplatsen:
Joel Galvez

Webbplatstillgänglighet och ekologi:
Karl Moubarak

Typsnitt:
AUTHENTIC Sans Pro

Ekologikonsulter:
Digital Ecology Institute

Huvudsamordnare:
HDK-Valand (Gothenburg University)

Projektledare:
L’Internationale

Finansiering:
Finansieras av Europeiska unionen. De synpunkter och åsikter som uttrycks är endast upphovsmannens [upphovsmännens] och utgör inte Europeiska unionens eller Europeiska genomförandeorganet för utbildning och kulturs (EACEA) officiella ståndpunkt. Varken Europeiska unionen eller EACEA tar något ansvar för dessa.

Innehållet på denna plattform publiceras i enlighet med villkoren i Creative Commons-licensen om inget annat anges.